Nowe zasady w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w ramach ułatwień dla przedsiębiorców

2016-12-29

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nastąpią zmiany mające na celu szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Zmiany te są kolejnym elementem wprowadzanej polityki rządu dotyczącej sektora gospodarczego.

Najważniejszymi założeniami są przyspieszenie i uproszczenie procedur. Zgodnie z przepisami niezałatwienie sprawy w terminie przez właściwy organ będzie skutkować jej zakończeniem zgodnie z oczekiwaniami strony.

Ponadto ustawodawca wprowadza dodatkowe zasady, które mają ułatwiać wszelkie sprawy. Należą do nich w szczególności zasada przyjaznej interpretacji przepisów, zasada pewności prawa, zasada proporcjonalności, zasada równego traktowania, zasada bezstronności czy rozstrzyganie wątpliwości niedających się rozstrzygnąć na korzyść strony.

Przedstawione powyżej zmiany mają wejść w życie w czerwcu 2017 r. 

Piotr Piotrowski, prawnik