CSR w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości

2016-12-29

Wyrazem wdrażania do polskiego systemu prawnego założeń społecznej odpowiedzialność biznesu (ang. CorporateSocialResponsibility, CSR) jest nowelizacja ustawy o rachunkowości, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r.

Nowelizacja, która znajdzie zastosowanie od dnia 01 stycznia 2017 r. nakłada na pewną grupę przedsiębiorców dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w postaci obowiązku składania dodatkowego (jako wyodrębniona część) oświadczenia w ramach sprawozdania z działalności lub odrębnego sprawozdania dotyczącego kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz zagadnień z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. informacje niefinansowe). Obowiązek ten obejmuje jedynie największe podmioty gospodarcze, których katalog został wskazany w nowych przepisach (przede wszystkim banki, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 500 osób, sumie aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychodach netto ze sprzedaży powyżej 170 mln zł).

W przepisach zmienionej ustawy brak jest konkretnych wytycznych określających zasady sporządzania oświadczeń i sprawozdań na temat informacji niefinansowych, pozostawiając przedsiębiorcom znaczną swobodę w tym zakresie(przedsiębiorca ma jedynie wskazać jakie zasady, standardy, normy, lub wytyczne zastosował). Istotne jest, że w przypadku, gdy dana firma nie prowadzi polityki w którymkolwiek ze wskazanych w ustawie zakresie, na takim przedsiębiorcy spoczywać będzie obowiązek ujawnienia oraz wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy (tzw. zasada stosuj lub wyjaśnij).

Olga Leczykiewicz, adwokat