Nowy sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

2017-01-04

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która znowelizowała między innymi art. 115 k.c. koniec terminu w prawie cywilnym, a także w postępowaniu cywilnym nie będzie mógł wypaść w sobotę. Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Stosownie do art. 1 pkt 3 Ustawy, art. 115 k.c. otrzymał brzmienie:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

Dotychczas sobota nie była dniem uważana za dzień wolny od pracy ( min. zgodnie z Uchwałą 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 8/03, OSNC 2004/1/1), a więc koniec terminu mógł wypaść tego dnia.

Co ważne zgodnie z art. 21 Ustawy „Przepis art. 115 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.” Oznacza to możliwość stosowania przepisu do terminów, które nie upłynęły przed 1 stycznia 2017 r.

Piotr Piotrowski, prawnik