Zmiany w zakresie rozliczania umów zlecenia/o świadczenie usług

2017-01-18

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwracamy uwagę na nowe obowiązki z niej wynikające w zakresie rozliczania umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.

Zmiany, o których mowa powyżej sprowadzają się w szczególności do:

  • konieczności ustalenia wynagrodzenia w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (obecnie 13 złotych brutto za godzinę);
  • zawarcia umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej i ustalenie w niej sposobu, w jaki potwierdzana będzie liczba godzin wykonywania zlecenia lub usług (jeśli strony zawarły umowę w formie ustnej – potwierdzenie jej warunków w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
  • ewidencjonowania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług – w przypadku przedsiębiorców określonych w ustawie;
  • przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat licząc od dnia wymagalności roszczenia o wypłatę wynagrodzenia.  

Obowiązki te dotyczą wyłącznie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez przedsiębiorców z:

  • z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
  • z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, ale niezatrudniającymi osób trzecich (tzw. samozatrudniony);

Obowiązki te dotyczą zarówno przypadków stałej współpracy, jak również sytuacji, gdzie współpraca miała charakter jednorazowy.

Nowelizacja przewiduje dwa sposoby ustalenia ze zleceniobiorcą (świadczącym usługi) liczbę godzin wykonania danej umowy:

  • określenie w treści umowy sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia/usługi;
  • złożenie przez przyjmującego zlecenie lub usługę informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia / usługi przed terminem wypłaty wynagrodzenia;

Ustawodawca z mocy prawa wyłączył obowiązki wprowadzone omawianą nowelizacją względem umów zlecenia, gdzie zleceniobiorca decyduje gdzie i kiedy wykonuje zlecenie/usługę oraz otrzymuje ze to wynagrodzenie prowizyjne. Ponadto nowych zasad nie stosuje się przy umowach cywilnoprawnych zawieranych m.in. w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, niektórych umów zawieranych w związku z zapewnieniem opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek.


Joanna Surma, radca prawny