Prokura łączna niewłaściwa dopuszczalna

2017-01-27

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie cywilnym m.in. poprzez prawne umożliwienie ustanawiania tzw. prokury łącznej niewłaściwej.

Prokura łączna niewłaściwa polega na tym, że do skutecznego składania oświadczeń woli przez prokurenta koniecznym jest jego współdziałanie z członkiem zarządu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji. Skutkiem nowelizacji jest dodanie do art. 1094 k.c. §11 stanowiącego, że Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Jest to dosć znacząca zmiana, gdyż dotychczas zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku o sygn. akt III CZP 34/14 niedopuszczalnym był wpis do rejestru przedsiębiorców KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Piotr Piotrowski, prawnik