Regulamin wynagradzania obowiązkowy przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników

2017-01-27

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, nastąpiły zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczących między innymi regulaminów wynagradzania.

Stosownie do znowelizowanego art. 772§1 k.p. pracodawca zatrudniający co najmniej 50 (a nie jak dotychczas 20) pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

W przypadku pracodawcy zatrudniającego poniżej 50 pracowników co do zasady od jego decyzji będzie zależało ustanowienie regulaminu wynagradzania.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy zakładowa organizacja pracy w zakładzie zatrudniającym od 20 do 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, wystąpi z wnioskiem o ustalenie regulaminu wynagradzania. Wówczas zgodnie z art. 772§12 Kodeksu pracy pracodawca będzie zobligowany do jego ustanowienia.

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Piotr Piotrowski, prawnik