Krótsze terminy przedawnienia roszczeń

2017-02-10

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks cywilny. Zakresem zmian mają być objęte między innymi terminy przedawnienia.

Obecnie terminy przedawnienia reguluje art. 118 k.c. stanowiący, że

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zgodnie z planowanymi zmianami podstawowy 10 letni termin przedawnienia zostanie skrócony do 6 lat. Termin przedawnienia dla świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostanie na obecnie obowiązujących zasadach.

Ponadto skróceniu ma ulec termin przedawnienia należności stwierdzonych prawomocnym wyrokiem czy nakazem zapłaty. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami termin ten wynosi 10 lat. Po nowelizacji ma on zostać skrócony do 3 lat (od momentu stwierdzenia przez sąd istnienia roszczenia).

Kolejną nowością będzie badanie przez sąd terminów przedawnienia z urzędu. Obecnie to strony postępowania zobowiązane są do podnoszenia zarzutów w tym zakresie.

Piotr Piotrowski, prawnik