Koniec tradycyjnych zwolnień lekarskich

2017-03-06

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przyjęta nowelizacja wprowadza zmiany formy wystawianych zwolnień lekarskich.

Od 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia lekarskie dokumentujące czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobyt w szpitalu albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, będą wystawiane w formie:

- dokumentu elektronicznego;

- wydruku wystawionego w formie elektronicznej opatrzonego podpisem i pieczątką lekarza lub;

- zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanego z sytemu teleinformatycznego ZUS.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że tylko do końca roku możliwe będzie wystawianie zwolnienia na druku ZUS ZLA.

Piotr Piotrowski, prawnik