Planowane zmiany w zakresie zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

2018-01-08

Planowane są zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany dotyczyć mają również zasad wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, dywidenda w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłacana w dniu określonym w uchwale wspólników, a jeśli dzień takowy nie jest wyznaczony, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez zarząd. Może prowadzić to do sytuacji, gdy zarząd nie mając określonego limitu czasu wypłaty dywidendy będzie ten termin odwlekał. Planowana zmiana reguluje tą kwestie w taki sposób, iż dywidenda musi być wypłacona najpóźniej z końcem roku obrotowego. Podkreślić jednak należy, iż wskazana regulacja będzie miała zastosowanie tylko wówczas gdy umowa spółki nie będzie stanowić inaczej.

Dominik Kruszyna, prawnik