Zezwolenie na pracę sezonową

2018-02-19

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2018 r., wprowadziła możliwość zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o nowy typ zezwolenia, a mianowicie zezwolenia na pracę sezonową. Pod pojęciem pracy sezonowej rozumieć należy pracę wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Zezwolenie wydawane jest na najwyżej 9 miesięcy w ciągu danego roku kalendarzowego, licząc od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do państwa strefy Schengen. Znaczne ułatwienia związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonow zostały wprowadzone w stosunku do obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.