„Mały ZUS” i „Mikro ZUS” - czyli o nadchodzących zmianach dla przedsiębiorców w opłacie obowiązkowych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2018-10-09

Założenie własnej działalności gospodarczej, chociaż z pozoru łatwe i niedrogie (np. z powodu braku opłaty w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za rejestrację), wiąże się z czasem z ponoszeniem różnego rodzaju wysokich wydatków przez przedsiębiorcę, w tym do regulowania zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Mały ZUS”

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest uiszczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w kwocie nie niższej niż 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obecnej regulacji ustawodawca przewiduje preferencyjną wysokość tych opłat dla „nowych” przedsiębiorców. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej (bez względu na jej rozmiar), mogą opłacać przez kolejne 24 miesiące, od dnia założenia działalności, niższe składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tj. 30 procent kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nie muszą one odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe oraz na Fundusz Pracy. Z przywileju tego mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Do tych, którzy nie mają prawa płacić składek od niższej podstawy, zaliczają się przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność, ci, którzy wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, są wspólnikami spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek partnerskich lub wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

„Mikro ZUS”

Do tej pory, po zakończeniu okresu opłacania „Małego ZUS”, około 30 procent przedsiębiorców decydowało się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Działo się to często z uwagi na zbyt duże koszty, jakie musieli ponosić.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, chcąc realnie odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, zaoferowało dostępne dla wszystkich, niezależne od etapu rozwoju firmy rozwiązanie. Wprowadza ono proporcjonalność obciążeń w zależności od przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców. Nowe zasady mają wejść w życie na mocy projektu nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca pracuje nad sformułowaniem rozwiązania, które pozwoli mniejszym przedsiębiorcom na opłacanie składek na preferencyjnych zasadach, obliczanych co najmniej od 30 procent płacy minimalnej przez każdego samo zatrudnionego - daje to kwotę 600,00 zł podstawy. Oczywiście wraz ze zwiększaniem się przychodu osoby ubezpieczonej, w sposób proporcjonalny będzie rosła jednocześnie jej składka.

Nowelizacja ustaw ma na celu rozwój przedsiębiorczości, wyeliminowanie ukrywania uzyskiwanych dochodów przed organami państwowymi oraz przedłużenie funkcjonowania małych przedsiębiorstw.

Ustawodawca zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Joanna Kwela, prawnik