Aktualności

„Mały ZUS” i „Mikro ZUS” - czyli o nadchodzących zmianach dla przedsiębiorców w opłacie obowiązkowych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2018-10-09
Założenie własnej działalności gospodarczej, chociaż z pozoru łatwe i niedrogie (np. z powodu braku opłaty w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za rejestrację), wiąże się z czasem z ponoszeniem różnego rodzaju wysokich wydatków przez przedsiębiorcę, w tym do regulowania zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń – zmiany wprowadzone w znowelizowanej ustawie

2018-08-27
W 2017 roku rozpoczęły się prace legislacyjne mające na celu wprowadzenia zmian w instytucji przedawnienia roszczeń. Dnia 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił nowe brzmienie ustawy, która wprowadza zmiany w tym zakresie, a następnie przekazał ją Prezydentowi RP do podpisu. Ustawa została przyjęta i po odpowiednim vacatio legis weszła w życie.
Czytaj więcej

Wnioski do KRS tylko w formie elektronicznej

2018-03-27
Z dniem 1 marca 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Czytaj więcej

Zmiany w ustawach o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

2018-03-26
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe zasady związane z egzekucją komorniczą wierzytelności
Czytaj więcej

Rejestr Należności Publicznoprawnych

2018-02-19
W dniu 07 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Czytaj więcej

Zezwolenie na pracę sezonową

2018-02-19
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2018 r., wprowadziła możliwość zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o nowy typ zezwolenia, a mianowicie zezwolenia na pracę sezonową.
Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

2018-02-19
Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących kierowców

2018-01-08
Od 4 czerwca 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kierowców. Zmiany nastąpią m. in. w „systemie rozliczeń” punktów karnych za wykroczenia drogowe.
Czytaj więcej

Planowane zmiany w zakresie zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

2018-01-08
Planowane są zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany dotyczyć mają również zasad wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Czytaj więcej

W 2018 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie

2017-12-21
2100 zł wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2018 roku
Czytaj więcej

Zakaz handlu w niedziele od marca 2018 roku

2017-12-21
Od 1 marca 2018 roku zakupów nie zrobimy w drugą i trzecią niedziele miesiąca
Czytaj więcej

Zmiany w zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

2017-04-28
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpią zmiany w zasadach zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.
Czytaj więcej

Dematerializacji akcji spółek handlowych

2017-04-28
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Przedstawiona przez Ministra Finansów nowelizacja przewiduje dematerializacje wszystkich akcji. Projekt dotyczy obu spółek w których odbywa się obrót akcjami czyli spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu karnego w przedmiocie przepadku

2017-04-28
Sejm RP uchwalił projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny. Zmiany dotyczyć mają między innymi przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.
Czytaj więcej

Koniec tradycyjnych zwolnień lekarskich

2017-03-06
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przyjęta nowelizacja wprowadza zmiany formy wystawianych zwolnień lekarskich.
Czytaj więcej

Zmiany w kredytach hipotecznych

2017-03-06
Dnia 24 lutego 2017 Sejm RP przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: Ustawa). Celem nowej Ustawy są zmiany w dotychczasowych sposobach zawierania umów kredytów hipotecznych oraz większa ochrona kredytobiorców.
Czytaj więcej

Rozliczenie podatku dochodowego przez fiskus

2017-03-06
Zgodnie z przyjętym projektem nowelizującym ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpić mają zmiany w przedmiocie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Czytaj więcej

Krótsze terminy przedawnienia roszczeń

2017-02-10
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks cywilny. Zakresem zmian mają być objęte między innymi terminy przedawnienia.
Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie karnym - naruszenia w związku z podatkiem VAT

2017-02-10
Dnia 26 stycznia 2016 r. Sejm RP przyjął przepisy zmieniające odpowiedzialność karną dotyczącą przestępstwa wyłudzenia podatku VAT na podstawie tzw. fikcyjnych faktur. Kara za popełnienie tego przestępstwa będzie mogła wynosić nawet 25 lat pozbawienia wolności.
Czytaj więcej

Planowane zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

2017-02-10
Zasady wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych regulowane są przez ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: Ustawa). W związku z przyjętym projektem nowelizacji Ustawy, szykują się duże zmiany w zakresie zatrudniania pracownic tymczasowych w ciąży. Zmiany te mają na celu zwiększenie ich ochrony w związku z macierzyństwem.
Czytaj więcej

Zakładanie działalności gospodarczej przez telefon

2017-01-27
Z dniem 16 stycznia 2017 roku wprowadzony został nowy sposób założenia działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami dopuszczalne będzie złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez telefon.
Czytaj więcej

Regulamin wynagradzania obowiązkowy przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników

2017-01-27
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, nastąpiły zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczących między innymi regulaminów wynagradzania.
Czytaj więcej

Prokura łączna niewłaściwa dopuszczalna

2017-01-27
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie cywilnym m.in. poprzez prawne umożliwienie ustanawiania tzw. prokury łącznej niewłaściwej.
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie rozliczania umów zlecenia/o świadczenie usług

2017-01-18
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwracamy uwagę na nowe obowiązki z niej wynikające w zakresie rozliczania umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług
Czytaj więcej

Zmiana limitu transakcji gotówkowych

2017-01-10
Z dniem pierwszego stycznia 2017 r. zmienił się limit transakcji gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.
Czytaj więcej

Nowe obowiązki organów prowadzących kontrole działalności przedsiębiorców

2017-01-09
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: Ustawa).
Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

2017-01-04
Dnia 10 stycznia 2016 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to nowa regulacja, która swym zakresem obejmie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, które wynikają z zawartej pomiędzy nimi umowy.
Czytaj więcej

Nowy sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

2017-01-04
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która znowelizowała między innymi art. 115 k.c. koniec terminu w prawie cywilnym, a także w postępowaniu cywilnym nie będzie mógł wypaść w sobotę. Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Czytaj więcej

Wyższe wynagrodzenie za pracę na start

2017-01-02
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieni się sposób wynagradzania pracowników w pierwszym roku ich zatrudnienia. Dotychczas obowiązywał przepis pozwalający pracodawcy na ustalenie wynagrodzenia pracowniczego w pierwszym roku jego zatrudnienia, na poziomie poniżej pensji minimalnej.
Czytaj więcej

CSR w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości

2016-12-29
Wyrazem wdrażania do polskiego systemu prawnego założeń społecznej odpowiedzialność biznesu (ang. CorporateSocialResponsibility, CSR) jest nowelizacja ustawy o rachunkowości, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r.
Czytaj więcej

Skrócenie czasu przechowywania akt pracowników

2016-12-29
Zgodnie z założeniami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, ulec ma skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 lat do 10 lat.
Czytaj więcej

Nowe zasady w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w ramach ułatwień dla przedsiębiorców

2016-12-29
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nastąpią zmiany mające na celu szereg ułatwień dla przedsiębiorców.
Czytaj więcej

Kwota wolna od podatku

2016-12-29
Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta tzw. ustawą o kwocie wolnej od podatku wzrośnie ona w 2017 roku do 6.600,00 zł.
Czytaj więcej

Mała ustawa o innowacyjności

2016-12-29
Dnia 4 listopada 2016 r. Sejm RP za zgodą wszystkich obecnych posłów uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.
Czytaj więcej

Nadzór satelitarny dla przewoźników drogowych

2016-12-12
Zgodnie z projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, samochody przewożące niektóre towary, w tym wyroby akcyzowe (np. paliwa) mają być kontrolowane za pomocą lokalizatora.
Czytaj więcej

Złagodzenie wymogów prawa pracy wobec przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników

2016-12-12
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców stanowiący element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, przewiduje liczne złogodzenia przepisów w zakresie prawa pracy. 
Czytaj więcej

Europejski nakaz zabezpieczenia

2016-12-12
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w
Czytaj więcej

Ulga na start

2016-12-12
Zgodnie z projektem ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju tzw. „Konstytucji Biznesu” początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj więcej

Ułatwienia dla najmniejszych graczy na rynku

2016-12-12
W ramach tzw. „Konstytucji Biznesu” Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, w której znalazły się m.in. zapisy uznające osoby, które z prowadzonej działalności uzyskują stosunkowo niewielkie dochody, za nieprowadzące działalności gospodarczej.
Czytaj więcej