Dane osobowe

Dane administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych są adwokat Olga Leczykiewicz, radca prawny Joanna Surma – wspólnicy spółki cywilnej Leczykiewicz Surma kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu (61-737), 27 Grudnia 5/4, NIP: 783-173-39-44 (zwana dalej: „Kancelarią”).

Kancelaria zabezpiecza dane osobowe przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych (w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Cele przetwarzania:
W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:
1) w celu świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii;
2) w celu realizacji umów zawieranych przez Kancelarię z klientam, dostawcami usług i podmiotami współpracującymi z Kancelarią;
3) w celu rekrutacji pracowników orazwspółpracowników Kancelarii
4) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii
5) w celu wskazanym w zapytaniu o zgodę na przetwarzanie – jeśli wymagamy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże od-mowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może skutkować niemożnością kontaktu z Państwem oraz świadczenie usługi przez Kancelarię. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmiot realizujący obsługę księgowo – kadrową, dostawca usług IT, audytorzy, a także inne pod-mioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Kancelaria, w ramach współpracy z dostawcami towarów i usług, czy podwykonawcami Kancelarii, może powierzać przetwarzanie im Państwa danych osobowych. W każdym przypadku podmioty te będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do prze-twarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pracownicy i współpracownicy Kancelarii są także zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W razie konieczności przekazania takich danych, zostaną zastosowane środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:
1) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administra-tora danych;
2) do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
3) do upływu okresu, w którym Kancelaria jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwa-rzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
4) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych;
6) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Państwa uprawnienia.
Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
– prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Kancelaria dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem);
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-wych, jeśli w Państwa ocenie Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisa-mi RODO;

Niektóre ze wskazanych wyżej uprawnień mogą nie przysługiwać Państwu w zakresie przetwarzania danych przez Kancelarię w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Kancelarię Państwa da-nych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@glslegal.pl oraz pod numerem tele-fonu: +48 61 30 71 031