Audyty prawno - podatkowe / Due Diligence

Przeprowadzana przez Kancelarię procedura due diligence polega na szczegółowej analizie wszelkich aspektów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, będącego odrębnym od Klienta- zleceniodawcy podmiotu, w tym w szczególności na dokonywaniu jego oceny prawnej, podatkowej, handlowej oraz oceny kondycji finansowej. Najczęściej badanie due diligence poprzedza znaczące dla Klienta transakcje kapitałowe polegające w szczególności na:

 •  zakupie udziałów lub akcji spółek kapitałowych,
 •  zakupie czy wydzierżawieniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części,
 •  dokonywaniu podziału, przekształcenia czy łączenia podmiotów gospodarczych.

W trakcie badania due diligence, Kancelaria w szczególności podejmuje następujące działania:

 •  badanie dokumentów korporacyjnych przedsiębiorstwa, m.in. pod kątem ich zgodności z prawem czy kompletności, podziału kompetencji pomiędzy poszczególne organy działające w badanym podmiocie,
 •  dokonanie spisu oraz oceny stanu prawnego znajdujących się w przedsiębiorstwie nieruchomości, jak również mających większą wartość ruchomości,
 •  dokonanie analizy i oceny zawartych umów z kontrahentami, umów z dostawcami, umów o charakterze kredytowym, czy umów z ubezpieczycielami,
 •  dokonanie zestawienia istniejących należności wobec podmiotów trzecich, ocena zasadności ewentualnych roszczeń wobec badanego podmiotu, analiza postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych z inicjatywy lub przeciwko badanemu podmiotowi,
 •  analiza przedsiębiorstwa pod kątem jego struktury organizacyjnej, w tym określenie zasobów ludzkich (umowy o pracę, stałe umowy zlecenia, zestawienie wynagrodzeń, działalność związków zawodowych, rad pracowników),
 •  analiza zależności między podmiotem badanym a ewentualnymi innymi podmiotami powiązanymi,
 •  weryfikacja podmiotu badanego w zakresie prawidłowego wypełniania spoczywających na nim obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności wobec Krajowego Rejestru Sądowego i organów podatkowych,
 •  ocena działalności podmiotu pod kątem wymogów nałożonych przez prawo administracyjne, w tym weryfikacja posiadanych pozwoleń, zezwoleń, koncesji czy innego rodzaju zgód udzielanych przez organy administracyjne,
 •  dokonywanie wszelkich innych czynności, których zakres uzależniony jest od konkretnej transakcji i potrzeb Klienta.

Kancelaria przeprowadza również audyty wewnętrzne o charakterze prawno-podatkowym na zlecenie właścicieli przedsiębiorstw, zarówno w wąskim zakresie, szczegółowo sprecyzowanym przez Klienta, jak i kompleksowo, w zakresie wszelkich aspektów działalności badanego podmiotu.

Podczas procedury due diligence oraz podczas przeprowadzania audytów prawno-podatkowych Kancelaria korzysta z pomocy, współpracujących z nią na stałe doradców podatkowych, wyspecjalizowanych księgowych oraz biegłych rewidentów. Dzięki temu usługi świadczone przez Kancelarię są w pełni wszechstronne, bez konieczności korzystania przez Klienta z pomocy innych zewnętrznych podmiotów.

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?