Prawo karne gospodarcze/White Collar Crimes

Prawo karne gospodarcze/White Collar Crimes

Kancelaria służy pomocą prawną w sprawach o charakterze karno-gospodarczym (White Collar Crimes, czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków), zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądami wszystkich instancji. Wsparcie udzielane jest Klientom nie tylko występującym jako osoby podejrzane czy oskarżone, ale również pokrzywdzonym i oskarżycielom posiłkowym (także w zakresie egzekwowania od osób odpowiedzialnych za popełnienie danego przestępstwa, obowiązku naprawienia szkody w toku postępowania karnego, czy dochodzenia odszkodowania w toku postępowania cywilnego związanego ze ściganiem przestępstwa w ramach procedury karnej).

Pomoc prawna udzielana jest w szczególności w sprawach prowadzonych w związku z podejrzeniem popełnienia następujących przestępstw w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 • przestępstwa przeciwko środowisku,
 • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwa przeciwko mieniu,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwa karno-skarbowe,
 • przestępstwa dotyczące sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych bez zezwolenia,
 • przestępstwa nielegalnego używania znaku towarowego,
 • przestępstwa nieuczciwej konkurencji.

Adwokaci oraz radcowie prawni z Kancelarii Leczykiewicz Surma podejmą się obrony lub zastępstwa prawnego także w postępowaniach wykroczeniowych.

W razie potrzeby, prawnicy Kancelarii udzielają jednorazowych porad prawnych z zakresu wskazanego powyżej oraz podejmują się przygotowania opinii prawnych celem ich wykorzystania w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Kancelaria zapewnie pełną poufność w zakresie prowadzonych spraw karnych.