Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych na wszystkich ich etapach, zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.

Zamawiającym prawnicy Kancelarii służą wsparciem w szczególności w następującym zakresie:

  • pomoc przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
  • wparcie przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowanie dokumentów wewnętrznych związanych z prowadzonymi postępowaniami, w tym regulaminów postępowań.

Wśród usług prawnych świadczonych na rzecz Wykonawców wskazać należy m.in.:

  • opiniowania ogólnych warunków umów/wskazywanie ryzyk związanych z przystąpienie do przetargu oraz realizacją umowy,
  • przygotowywaniem pytań do zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opiniowanie projektów gwarancji ubezpieczeniowych oraz bankowych,
  • pomoc w przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowanie odwołań, przystąpień, sprzeciwów, opozycji i skarg,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, organami administracji oraz sądami,
  • przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów z konsorcjantami, podwykonawcami oraz innymi osobami świadczącymi na rzecz wykonawców usługi związane z realizacją zamówienia publicznego.

Prawnicy Kancelarii służą także wsparciem w rozwiązywaniu sporów między Zamawiającymi a Wykonawcami, zarówno na etapie przesądowym (w procesie negocjacji), jak i sądowym.